Home

Областна дирекция "Земеделие" - гр. Ямбол

 

Длъжност Име Телефон
Директор на ОД "Земеделие" Ямбол Дора Добрева Стоянова 046661854
Гл. секретар на ОД "Земеделие" Ямбол

Димитринка Йовчева

046661852
Директор на дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"
вр. и.д. Таня Едрева 046661858
Главен директор на главна дирекция "Аграрно развитие" Дора Манолова 046661858
Старши юрисконсулт Таня Едрева 046661858
Регистрация на земеделски производители ст.експ.Валерия Пехливанова 046661863
Оперативна информация ст.експ. Димо Ченгелийски 046661863
Контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци ст.инсп. Андрей Андреев 046661858
Стопанисване на земите от ДПФ ст. експ. Диана Майсторова 046661852
Деловодство и Стопански дворове ст. експ. Анна Кънева 046661858
Старши счетоводител Димитрина Петрова 046661853
Главен счетоводител

Мария Баланова

046661853
Агростатистика гл.експ. Живко Тодоров 046661863
Агростатистика ст.експ. Антоанета Вачева 046661863
Агростатистика ст.експ. Станислава Георгиева 046661863

Хидромелиорации

гл. експ. Митошка Ишмериева 046661852
Системен администратор гл.експ. Соня Консулова 0466618 58

 

Звено

Адрес

Началник /директор/

Телефон

Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие"

ул. “ Златен рог “ № 20

Ваня Боева

046 683710 683712 683713 683722 683720

Областна дирекция на Разплащателна агенция

Технически инспекторат

ул. “ Златен рог “ № 20

Аделина Койнова

Нина Испер

код 046 683734 683732

683730 683813 683812 683810

Регионална разплащателна агенция “ САПАРД “

ул. “ Златен рог “ № 20

Росица Ценова

код 046 683760 683714

Областна служба за съвети в земеделието / ОССЗ /

ул. “ Жорж Папазов “ № 9, ет.5

Зоя Тодорова

код 046 661769

Национална служба по зърното и фуражите /НСЗФ/

ул. “ Жорж Папазов “ № 9,  ет.4

Нина Попова

код 046 666923

Районна ветеринарно - медицинска служба /РВМС/

ул. “ Батак “ № 1

Красимир Дюлгеров

код 046 663626

Регионална служба за растителна защита /РСРЗ/

ул. “Ямболен “ № 24

Мария Манолова

код 046 661874661873

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол / ИАСАС /

ул. “ Димитър Благоев № 20,   вх. В

Димитрина Борисова

код 046 664269

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/

ул. “ Преслав “ № 271

Дянка Драгиева

код 046 663438

Регионална служба на Контролно-техническа инспекция / КТИ /

ул. “ Търговска № 64

Валентин Велев

код 046 669075

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – ТЗ “Риболовен надзор“

ул. “ Раковски “  № 1А, ет.3 , стая 305

Иван Гаванозов

код 046 662186

Районна дирекция по Хидромелиорации гр.Сливен – район Ямбол

ул. “ Жорж Папазов “ № 9, ет.4

Митоша Ишмириева

код 046 910841

“ Напоителни системи “ ЕАД

ул. “ Жорж Папазов “ № 9, ет.2

Петър Петров

код 046 661810

661816

661812

Държавна лесовъдна станция “ Тунджа “

ул. “ Васил Карагьозов “ № 11

Константин Недев

код 046 662675

662670

662667

Държавно горско стопанство – гр. Елхово

ул. “Сан Стефано“   № 13

Станимир  Сотиров

код 0478 88 250

88 262

Районно управление на горите –  гр. Сливен

ул. “ Орешак “   № 15А

Пейчо Върбанов

код 044 622077

Агенция по лозата и виното – гр. Сливен

бул. “ Цар Освободител “  №1, ПК 41А

Асен Стойнов

код 044 662187