Home

Община Елхово

altЕлхово е град в Югоизточна България. Той се намира в Област Ямбол и е втори по големина в областта след Ямбол. Градът е административен център на община Елхово. Елхово е разположен на левия бряг на река Тунджа в югоизточната част на Тракийската низина между Странджа и Сакар сред плодородно поле. На 38 км от град Ямбол. Селищна система Елхово се намира в югоизточната част на Ямболска област. Обхваща част от низинно-хълмистата и нископланинска Тунджанска област район на средното поречие на р. Тунджа, и част от Дервентските възвишения.

 

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

/ телефонен указател код 0478 /

Длъжност

телефон

Председател на ОбС

88 026

Кмет

88 004

Технически секретар

88 004

Зам. кмет

88 016

Зам. кмет

88 015

Секретар

88 006

Център за услуги и информация на гражданите:

 

      - общо деловодство

81 266

      - каса

81 276

      - техническо деловодсво

81 275

      - стопански дейности и общинска собственост

81 269

      - гражданска регистрация

81 269

      - връзки с обществеността

81 274

ГРАО

81 267

Началник отдел „Местни данъци и такси”

88 278

Началник отдел „Бюджет, финанси и ТРЗ”

88 028

Главен счетоводител

88 007

Началник отдел „ТСУС”

88 012

ТехнициТСУ

81 262 / 81 265

Началник отдел „Икономическо развитие”

88 031

Стопански отдел

88 011

Общинска собственост

88 029

Началник отдел „Административно обслужване”

88 031

Юристи

81 270

Ръководител служба „Социални дейности”

88 036

Главен експерт „Образование”

88 009