Home

Община Стралджа

altСтралджа е град в Югоизточна България. Той се намира в Област Ямбол и е в близост до градовете Карнобат и Ямбол. Градът е трети по големина в областта след Ямбол и Елхово и е административен център на община Стралджа. Град Стралджа е разположен в източната част на България, на 23 км. западно от град Карнобат, на около 30 км източно от град Сливен и на 17 км. североизточно от град Ямбол.

 

 

 

 

Телефонен указател - общинска администрация

Длъжност

Име, фамилия

Телефонен номер

Председател ОбС

Валя Маринова

04761 6460

вътр.225

Технически секретар

Мима Русчева

04761 6460

вътр.224

Кмет

Митко Андонов

04761 6464

вътр.101

Техн. секретар

Динка Христова

04761 6404

вътр.101

Зам. кмет

Иван Иванов

04761 6461

вътр.103

Зам. кмет

Атанаска Кабакова

04761 6462

вътр.104

Секретар

Иван Георгиев

04761 6466

вътр.105

Дирекция “Административно-финансова”

Директор

Вълка Вълева

04761 6465

вътр.120

Отдел “Административно-правно обслужване”

Началник отдел

Атанаска Христова

04761 6919

вътр.116

Юристконсулт

Валентина Вълкова

04761 6911

вътр.222

Деловод. - Информационен център

Атанаска Иванова

04761 6917

вътр.223

Гл.спец. ГС - ЦУИ

Йонка Желева

04761 6917

вътр.223

Гл.специалист ГРАОН

Живка Балъкчиева

04761 6912

вътр.112

Завежащ АНД

Петранка Кирова

04761 6913

вътр.130

Мл. експерт

Тинка Вълева

04761 6913

вътр.130

Гл.специалист "ЧР"

Веса Митева

04761 6914

вътр.117

Ст.специалист "ЧР"

Цонка Георгиева

04761 6914

вътр.117

Мл. експерт

Таньо Иванов

04761 6915

вътр.108

Домакин

Андон Андонов

04761 6918

вътр.123

Гражданска защита

Илия Куртев

04761 6916

вътр.114

Дежурен

-

04761 5383

вътр.201

Гражданска отбрана СПИ

-

04761 5018

-

Гл. специалист РТВ

Надя Жечева

04761 6974

вътр.236

Гл. специалист УС

Петър Йовчев

04761 6910

вътр.219

Шофьори

 

 

вътр.233

 

Отдел “Финансово-счетоводни дейности”

 

Началник отдел

Койка Тодорова

04761 6970

вътр.106

Гл.счетоводител

Таня Дичева

04761 6970

вътр.128

Гл.специалист

Стоянка Георгиева

04761 6971

вътр.109

Ст.специалист

Александрина Вълева

04761 6971

вътр.109

Гл.специалист

Стоянка Мирчева

04761 6971

вътр.109

Счетоводител

Стоянка Стефанова

04761 6971

вътр.109

Финансов контрольор

Янка Кавалджиева

04761 6972

вътр.210

Гл. Спецалист

Даринка Калева

04761 6972

вътр.210

Касиер

Стоянка Петрова

04761 5584

вътр.113

Касиер - приходи - ЦУИ

Недка Кавалджиева

04761 6917

вътр.229

Ст. инспектор приходи

Валентина Рибарова

04761 6979

вътр.133

Ст. инспектор приходи

Йорданка Николова

04761 6979

вътр.230

Ст. инспектор приходи

Марияна Шидерска

04761 6979

вътр.230

Ст. инспектор приходи

Соня Забунова

04761 6979

вътр.230

Счетоводител

Галина Иванова

04761 5405

вътр.111, 231

Касиер-събирач

Минка Андонова

04761 6977

вътр.111, 231

Касиер-събирач

Антоанета Василева

04761 6977

вътр.111, 231

Мл. специалист

Донка Георгиева

04761 5405

вътр.115

Гл. вътрешен одитор

Снежан Минков

04761 6973

вътр.235

Гл. вътрешен одитор

Милена Киманова

04761 6973

вътр.235

Дирекция “Устройство на територията, стопанска политика и соц.дейности”

Директор

Станка Парушева

04761 6989

вътр.124

Отдел “Териториално селищно устройство и екология”

Началник отдел

Радостина Василева

04761 6980

вътр.221

Мл. експерт

Марчела Егова

04761 6984

вътр.220

Гл.специалист строителство

Таня Славова

04761 6981

вътр.217

Гл.специалист

Петър Петров

04761 6981

вътр.217

Мл.специалист

Цонка Стамова

04761 6981

вътр.217

Гл.специалист "КГ"

Галина Стойчева

04761 6982

вътр.121

Чертожник

Мима Йорданова

04761 6982

вътр.121

Главен експерт

инж.Курти Стефанов

04761 6983

вътр.122

Ст.специалист

Стоян Колев

04761 6983

вътр.122

Мл.специалист

Веселин Василев

04761 6983

вътр.122

Ст.специалист

Стефан Парушев

04761 6985

вътр.119

Ст.специалист

Христо Стамов

04761 6985

вътр.119

Мл.специалист

Петър В. Петров

04761 6985

вътр.119

Мл.специалист

Милена Георгиева

04761 6986

вътр.234

Гл.специалист

Анна Грозева

04761 6986

вътр.234

Отдел “Икономически дейности и общинска собственост”

Нач. отдел

Мая Димова

04761 6988

вътр.107

Гл. експерт "ОИ"

Митко Митев

04761 6987

вътр.125

Ст. специалист

Панайот Панайотов

04761 6987

вътр.125

Гл. специалист

Мария Стефанова

04761 6987

вътр.126

Мл. специалист

Павлина Цуцова

04761 6987

вътр.126

Гл. специалист

Валентин Велчев

04761 6987

вътр.126

Отдел “Образование, култура,здравеопазване и социални дейности”

Началник отдел

Недялка Димитрова

04761 6467

вътр.118

Гл.експерт "ОКЗСД"

Кольо Пехливанов

04761 6468

вътр.127

Гл.специалист

Иванка Иванова

04761 6468

вътр.127

Организатор социални услуги

Тянка Георгиева

04761 6468

вътр.127

Ст. специалист

Йордан Панайотов

04761 6975

вътр.212

Секретар МКБППМН

Йорданка Апостолова

04761 6975

вътр.212

Директор

Живка Иванова

04761 6975

вътр.228

Специалист вр. заетост

ПВЗ

 

вътр.134

Здравен медиатор

Мильо Добрев

04761 6978

вътр.132

Здравен медиатор

Благовеста Михалева

04761 6978

вътр.132

Счетоводство мероприятие "Образование"

Отг. счетоводител

Йорданка Иванова

04761 6469

вътр.218

Счетоводител

Стефка Тончева

04761 6469

вътр.218

Ст. специалист ВО

Николай Захариев

04761 5366

 

Общински музей

 

Снежана Вълкова

04761 5219

вътр. 131

 

Георги Георгиев

04761 5219

вътр. 131