Home

Община Тунджа

Община Тунджа - Администрация

Кмет на Община Тунджа

Георги Стоянов Георгиев

Телефони:Пряк: 66 15 66 / Вътрешен: 684 330

Елекронна поща: JLIB_HTML_CLOAKING

Заместник кмет на Община Тунджа

Георги Динков Чалъков

Телефон: Пряк: 66 15 67 / Вътрешен: 684 257

 

Ели Йорданова Василева

Телефон: Пряк: 66 15 86 / Вътрешен: 684 246

Електронна поща: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Станчо Димитров Ставрев

Телефон: Пряк: 66 15 70 / Вътрешен: 684 277

Електронна поща: JLIB_HTML_CLOAKING

Секретар на община

Андон Георгиев Кръстев

204

304

661587

0889625819

Главен архитект

Димитър Александров Бъчваров

207

269

0887404540

Младши експерт Предварителен к-л по ЕС

Лиляна Емилова Миланова

409

231

661579

Ръководител "Звено вътрешен одит"

Таня Иванова Димитрова

414

345

661545

0889619939

Секретар МКБППМН

Цветанка Вълкова Алексиева

204

212

0887404515

Юрист

Елена  Димитрова Иванова

208

229

0887404535

Юрист

Васил Николов

34/ 3 ет.

312

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "Човешки ресурси и ГРАО"

Директор

Елка Стоянова Гьорина

305

320

0889113332

Главен експерт

Иванка Георгиева Георгиева

305

301

0887107377

Старши експерт "ЕСГРАОН"

Виолета Йорданова Йорданова

413

206

0882467012

Младши екперт "ЛБД"

Ваня Георгиева Георгиева

413

206

0884470441

Архивист

Таня Андонова Хаджидимитрова

315

0882467027

Деловодител

Гергана Дианова Димитрова

АЦ

209

Технически сътрудник

Красимира Ангелова Радева

АЦ

209

Техн. изпълнител Информация

Веселина Добрева Богданова

Информ.

380

ДИРЕКЦИЯ "Обществени поръчки"

Директор

Галина Миткова Иванова

309

305

0888181133

Младши експерт

Петя Евгениева Генева

309

305

0884737390

Старши юрисконсулт

Златина Петрова Юзбашиева

309

305

Старши юрисконсулт

Димитър Минков Димитров

309

305

0889727230

Главен експерт ИТ

Радостина Петрова Делева

309

305

0882592892

Младши експерт

Таня Иванова Петрова

309

305

Старши експерт

Мариета Красимирова Зафирова

309

305

Главен експерт

Николай Динков Михайлов

402

205

0887404560

ДИРЕКЦИЯ "Бюджет и счетоводство"

Директор

Светла Тодорова Стоянова

404

201

0887528252

Началник отдел "Бюджет"

Стефан Панайотов Стефанов

410

203

Главен счетоводител

Недка Колева Желева

406

202

0887736415

Главен експерт "Заплащане"

Недка Косева Андреева

409

231

661579

0889525290

Старши счетоводител

Жанета Лукова Юрукова

404

201

Главен експерт "Бюджет"

Стоянка Димитрова Бончева

410

203

Главен експерт "Бюджет"

Силвия Иванова Атанасова

410

203

Счетоводител

Красимира Иванова Иванова

407

218

Главен специалист

Катя Тончева Георгиева

407

218

Главен специалист

Донка Колева Иванова

407

218

Счетоводител

Камелия Георгиева Георгиева

403

244

Технически сътрудник

Николина Божинова Борисова

403

244

Старши счетоводител

Диана Недкова Кънчева

405

207

0886495050

Счетоводител

Николай Йовчев Начев

405

207

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Директор на Дирекция "ТУСЕ"

Ангелина Тонева Танева

205

250

661583

0886397133

отдел "АТО и строителство"

Началник отдел

Пламен Николаев Тодоров

104

315

666853

0888464899

Гл.специалист "Строителство"

Надка Николова Димитрова

104

315

0886393143

Младши експерт

Христо Петков Георгиев

309

315

0884718078

Гл.специалист " АТО"

Атанас Димов Трънков

103

210

0887718800

Гл.специалист "АТО"

Йордан Панчев Христов

103

210

0882467003

Гл.специалист "АТО"

Станка Стоева Димитрова

103

210

0882467002

отдел "Териториално развитие и екология"

Началник отдел

Светозар Стойчев Грозев

104

315

0885019177

Старши експерт

Павел Георгиев Георгиев

104

315

0882752559

Младши експерт

Таня Тенева Тенева

104

315

0887667931

Техник еколог

Стоян Митев Петров

105

326

0889618461

отдел "Стопанска политика и общинска собственост"

Началник отдел

Юлия Кирилова Господинова

307

303

0885222334

Главен специалист

Йорданка Стоянова Кръстева

306

302

0887404566

Младши експерт

Дарина Вълчева Вълчева

307

303

0884301372

Главен експерт

Лора Алекова Каламерова

308 - А

340

0885044664

Младши експерт"РСС"

Стоянка Кръстева Георгиева

308 - А

340

0887404550

Домакин

Янка Димитрова Димитрова

206

236

0889275846

Технически сътрудник "ПВЗ"

Валя Димова Димирева

34/ 3 ет.

312

0885595950

звено "Други дейности по селско и горско стопанство"

Ръководител звено

Николай Колев Делев

306

302

0886531010

мл. спец. "Помощник лесничей"

Андон Иванов Андонов

306

302

0889513351

мл. спец. "Помощник лесничей"

Марин Атанасов Колев

306

302

0887404543

ДИРЕКЦИЯ "Местни данъци и такси"

Директор

Стоянка Христакиева Кънева

301

317

0888607063

Главен инспектор

Анжелика Николаева Ляхович

311

307

0887907422

Инспектор

Руси Косев Русев

311

307

Главен инспектор

Атанаска Петрова Иванова

312

308

Главен инспектор

Анелия Златкова Маринова

312

308

0889594014

Главен инспектор

Женя Русева Хайдутова

312

308

Старши счетоводител

Недялка Иванова Енева

310

306

0887404545

Счетоводител-оперативен

Минка Ганева Челебиева

310

306

Главен касиер

Надя Димитрова Христова

310

306

Касиер

Драган Христов Драганов

310

306

Технически сътрудник

Митко Динев Пеев

АЦ

222

Дежурен инспектор

АЦ

221

Дежурен касиер

АЦ

222

Отдел "Образование и предучилищна подготовка"

Началник отдел

Добринка Станчева Ангелова

411

225

0885019052

Старши експерт

Веселина Йовчева Йовчева

411

225

0886301113

Старши счетоводител

Радка Милева Мишева

403

353

661563

0885005924

Касиер - счетоводител

Тихомира Руменова Проданова

403

353

0887552955

Главен специалист "Финанси"

Ваня Колева Желева

415

353

0889388012

ДИРЕКЦИЯ "Хуманитарни дейности"

Директор

Димитър Йорданов Димитров

318

344

0888467331

Отдел"Култура и други хуманитарни дейности"

Началник отдел

Татяна Радева Стоянова

316

316

0884470442

Старши експерт

Пламена Савова Димитрова

316

316

0882467009

Главен експерт

Йордан Николаев Колев

319

313

0887222537

Младши експерт

Гергана Христова Ангелова

319

313

0888139105

Младши специалист "Младежки медиатор"

Виолетка Христова Томова

317

323

0882467016

Главен експерт

Станислава Петкова Иванова

317

323

Оперативен счетоводител

Цанка Димова Димитрова

417

216

0895506930

Оперативен счетоводител

Илияна Кирова Христова

417

216

Отдел "Социални услуги"

Началник отдел

Силва Стоянова Иванова

313

319

0885974004

Младши експерт

Ивайло Георгиев Кьосев

313

319

0886966618

Оперативен счетоводител

Иванка Христова Иванова

416

226

0887404525

Касиер в счетоводство

Стоянка Димитрова Георгиева

416

226

0889944401

Звено "Други дейности по БКС"

Ръководител звено

Светослав Русев Стоев

0882467005

ДИРЕКЦИЯ "Икономически и стопански дейности"

Директор

Татяна Стоева

412-А

356

0886432106

Началник отдел

Антон Русев Панев

412-А

356

0887644488

Главен счетоводител

Иванка Алексиева Господинова

412

213

0887404516

Старши счетоводител

Ангел Генчев Димитров

412

213

0884283050

Счетоводител

Виолета Енчева Димитрова

412

213

Касиер

Росица Трифонова Петрова

АЦ

227

Младши експерт

Иван Георгиев Георгиев

105

326

0882467029

Огняр

Димитър Вълканов Георгиев

Информ.

217

Техн. Изпълнител Информ.

Веселина Добрева Богданова

Информ.

380

661565

Монтьор и шофьор

Пламен Георгиев Господинов

Гараж

0882467026

Шофьор

Константин Тодоров Славов

0885505887

Шофьор

Иван Янакиев Илчев

0885044787

Шофьор

Иван Кънчев Иванов

0885018913

Шофьор

Петър Георгиев Петров

0887710389

Шофьор

Бончо Кънчев Бонев

0882113270

Шофьор

Димитър Делев Динев

0886549440

Отдел "Отбранително-мобилизационна подготовка"

Началник отдел

Владимир Георгиев Стоев

209

322

0886112250

Завеждащ регистратура за КИ

Янка Димитрова Димитрова

210

321

0889275846

Оператор,сигурност в ОбСС

Петър Стоянов Петров

302

219

0887499767; 661585; факс 661585

Оператор,сигурност в ОбСС

Злати Иванов Златев

302

Оператор,сигурност в ОбСС

Весел  Николаев Гьорин

302

Оператор,сигурност в ОбСС

Калоян Станков Недев

302

Оператор,сигурност в ОбСС

Иванка Куртева Великова

302

Отдел "Областен военен отдел"

Старши експерт ОВО за община "Тунджа"

Валентин Георгиев Велев

661577

0884301345

Община Тунджа - кметове и кметски наместници


Кметове и кметски наместници на населени места в община Тунджа мандат 2015 - 2019 

12345
с.Асеново
Кметски наместникИван Георгиев Бъчваровasenovo04772 / 23620884301358
с.Безмер
КметРосен Господинов Русев JLIB_HTML_CLOAKING 04711 / 22240882484088
Гл.специалист в кметствоДобринка Дучева Йондова0887404507
с.Болярско
КметПепа Тодорова Иванова JLIB_HTML_CLOAKING 04710 / 22300885787860
с.Ботево
КметГеорги Иванов Танев JLIB_HTML_CLOAKING 04792 / 23140884301341
Гл.специалист в кметствоСпаска Атанасова Танева0887404509
с.Бояджик
КметЕлена Събева Маджарова JLIB_HTML_CLOAKING 04793 / 22190882480090
Гл.специалист в кметствоСлавка Христова Колева0887404511
с.Веселиново
КметСлав Стоянов Славов JLIB_HTML_CLOAKING 04716 / 24150882345736
Гл.специалист в кметствоНедялка Дончева Стамова0887404512
с.Генерал Инзово
КметГалин Янков Пантелеев JLIB_HTML_CLOAKING 04770 / 22210882367080
Гл.специалист в кметствоРадостина Георгиева Илиева
с. Видинци
Кметски наместникПенка Тодорова Трънкова JLIB_HTML_CLOAKING 04740/2436

0887404513

с.Генерал Тошево
КметИван Василев Николов JLIB_HTML_CLOAKING 04796 / 22240886303803
с.Голям Манастир
КметСлавчо Андонов Иванов JLIB_HTML_CLOAKING 04799 / 23130884301355
Гл.специалист в кметствоВиолета Димова Николова0885740040
с.Гълъбинци
КметРадостина Николаева Тодорова JLIB_HTML_CLOAKING 04797 / 22130884301348
с.Дражево
КметДяко Илиев Дяков JLIB_HTML_CLOAKING 04714 / 22150887543027 
Гл.специалист в кметствоВаньо Златев Иванов0887404518
с.Драма
Кметски наместникИван Трифонов Проданов JLIB_HTML_CLOAKING 04774 / 25150884301353
с.Дряново
Кметски наместникМария Радулова Иванова JLIB_HTML_CLOAKING 04771 / 21190884301313
с.Завой
КметРумяна Радева Тодорова JLIB_HTML_CLOAKING 04719 / 22780882386080
Ст. специалист в кметствоЕлена Вълкова Йорданова0887404519
с.Златари
КметДимитър Кръстев Иванов JLIB_HTML_CLOAKING 04797 / 22850884301314
12345
с.Кабиле
КметГеорги Йорданов Динев JLIB_HTML_CLOAKING 04712 / 25840884301319
Гл.специалист в кметствоКостадинка Динева Бончева0887404520
с.Калчево
КметПетрана Георгиева Георгиева JLIB_HTML_CLOAKING 04715 / 22240889388989
Гл.специалист в кметствоПепа Кънчева Колева0887404529
с.Каравелово
КметПенка Велева Господинова JLIB_HTML_CLOAKING 04775 / 23330884301312
с.Козарево
КметТеодора Димова Тачева JLIB_HTML_CLOAKING 04715 / 24140885361366
с.Коневец
КметЙовка Георгиева Желева JLIB_HTML_CLOAKING 04771 / 21960884383666
с.Крумово
КметДимитър Ангелов Гочев JLIB_HTML_CLOAKING 04774 / 22300887404523
Гл.специалист в кметствоВладислава Георгиева Вълчева0887404532
с.Кукорево
КметКольо Славов Дичев JLIB_HTML_CLOAKING 046 / 6692020884301356
Гл.специалист в кметствоСтойка Панева Георгиева046/ 6692040887404524
Гл.специалист в кметствоМима Иванова Колева
с.Маломир
КметЙордан Маринов Тодоров JLIB_HTML_CLOAKING 04771 / 2222 0885020099
Гл.специалист в кметствоЙочка Димитрова Василева 0882513854
с.Меден кладенец
КметМария Христова Димитрова JLIB_HTML_CLOAKING 04798 / 23180887373232
с.Межда
КметИрина Павлова Русева JLIB_HTML_CLOAKING 04798 / 23100884604745
с.Миладиновци
КметДимитър Енчев Димитров JLIB_HTML_CLOAKING 04774 / 24240885990506
с.Могила
КметДимитър Дучев Койчев JLIB_HTML_CLOAKING 04719 / 32220884301354
Гл.специалист в кметствоГерга Георгиева Колева0885366335
с.Овчи кладенец
КметДинко Иванов Динев JLIB_HTML_CLOAKING 04794 / 23180884301316
Гл.специалист в кметствоЕлена Атанасова Христова0887404527
с.Окоп
КметИван Николаев Колев JLIB_HTML_CLOAKING 04773 / 23700882467008
Ст.специалист в кметствоЧана Петкова Петрова0887404528
с.Победа
КметДимка Атанасова Панева JLIB_HTML_CLOAKING 04778 / 22320886919198
Гл.специалист в кметствоПепа Кънчева Колева0887404529
12345
с. Робово
КметГеорги Стоянов Георгиев JLIB_HTML_CLOAKING 047752 / 5100887404530
с.Роза
КметМарко Стоянов Стоянов JLIB_HTML_CLOAKING 04718 / 23800882560024
Гл.специалист в кметствоГосподинка Тодорова Танева0887404510
с.Савино
КметТруфка Господинова Димитрова JLIB_HTML_CLOAKING 04798 / 24190884030906
с.Симеоново
КметРумяна Славова Илчева JLIB_HTML_CLOAKING 04772 / 22340884301306
с.Скалица
КметМитко Динев Петков JLIB_HTML_CLOAKING 04795 / 23830888301343
Гл.специалист в кметствоМара Стоянова Димитрова04795 / 22280887404536
с.Сламино
КметИван Петров Иванов JLIB_HTML_CLOAKING 04775 / 24100884301349
с.Стара река
КметНина Димитрова Колева JLIB_HTML_CLOAKING 04713 / 22340882560023
с.Тенево
КметДимитър Димитров Комитов JLIB_HTML_CLOAKING 04777 / 22220887404531
Гл.специалист в кметство

Нели Митева Георгиева

04777 / 22240885308366
с.Търнава
КметАндон Динев Матев JLIB_HTML_CLOAKING 04717 / 22190884301305
с.Ханово
КметПавлинка Георгиева Георгие JLIB_HTML_CLOAKING 04779 / 22260882560021
Гл.специалист в кметствоСтанислава Цветанова Арнаудова0887404533
с.Х.Димитрово
КметТошо Господинов Тодоров JLIB_HTML_CLOAKING 04714 / 25130886432126
Гл.специалист в кметствоРадостина Илиева Илиева0887404539
с.Чарган
КметДиана Георгиева Илиева JLIB_HTML_CLOAKING 04717 / 22150884301318
Гл.специалист в кметствоКалинка Христова Иванова0887404534
с.Челник
КметПетко Петров Господинов JLIB_HTML_CLOAKING 04778 / 23100882560022