Home

Община Тунджа

Община Тунджа - Администрация

Кмет на Община Тунджа

 

Георги Стоянов Георгиев

Телефони:Пряк: 66 15 66 / Вътрешен: 684 330

Елекронна поща: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Заместник кмет на Община Тунджа

 

Пенчо Пенев

Телефон: Пряк: 66 15 67 / Вътрешен: 684 257

Електронна поща: JLIB_HTML_CLOAKING

 

инж. Мариета Сивкова

Телефон: Пряк: 66 15 83 / Вътрешен: 684 250

Електронна поща: JLIB_HTML_CLOAKING

 

Станчо Ставрев

Телефон: Пряк: 66 15 70 / Вътрешен: 684 277

Електронна поща: JLIB_HTML_CLOAKING

УКАЗАТЕЛ

Централа 046684 + вътрешен номер

 

Етаж

 

Стая

 

Длъжност-  ИМЕ, ФАМИЛИЯ

 

ТЕЛЕФОН

Вътр.

Директен

 

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

 

 

 

2

2

 

203

203

 

Георги П. Георгиев

Недялка Енева

 

ПредседателОбС

Гл. специалист ОбС

 

223

318

 

66-15-82

Факс

66-15-92

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ

 

 

2

201

Георги Стоянов Георгиев

Кмет

330

66-15-66

2

2

2

204

205

202

Пенчо Пенев 

Инж. Мариета Сивкова              

Станчо Ставрев

Заместник-кмет

Заместник-кмет

Заместник-кмет

257

250

277

66-15-67

66-15-83

66-15-70

2

2

4

2

204

207

417

204

Андон Кръстев

Арх. Димитър Бъчваров

Таня Димитрова

Цветанка Алексиева

Секретар

Гл. архитект

Гл. вътрешен одитор

Секретар МКБППМН

304

269

216

212

66-15-87

 

 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

 

1

ЦАУ

Нейка Кожухарова

Деловодител

209

 

1

ЦАУ

Росица Петрова

Касиер ДДИ

227

 

1

ЦАУ

МДТ

Паричен салон

222

 

1

101

Информация

380

 

 

2

3

 

208

317

ЮРИСТИ

Елена Иванова

Васил Николов

 

229

323

 

 

 

 

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ: „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси

 

 

3

312

Кирилка Михайлова                            Директор на Д „АИО и ЧР”

308

66-15-84

3

305

Елка Гьорина                                     Нач.отдел "ЧР"

301

 

3

308а

Мариета Зафирова                             Мл. експерт

340

 

3

308а

Златина Петрова                                Мл. експерт

340

 

2

201

Петя Генова                                       Ст. експерт „Протокол”

328

66-15-66

3

305

Радостина Делева                              Мл. експерт „Информационни технологии”

301

 

3

310

Жана Николова                                  Ст.експерт „Връзки с

обществеността”                               

306

66-15-81

4

4

3

2

413

413

313

206

Койна Господинова                            Ст. експерт „ЕСГРАОН”

Ваня Георгиева                                  Мл. експерт „ЛБД”

Таня Хаджидимитрова                       Архивист

Янка Димитрова                                Домакин

206

206

319

236

 

 

 

 

4

 

 

 

 

408

 

 

ДИРЕКЦИЯ: „Финансово-стопански дейности”

 

Ели Василева                                    Директор на Д „ФСД”

 

 

 

246

 

 

 

66-15-86

 

 

ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО”

 

 

 

 

4

406

Недка Желева                                    Началник отдел и гл.счетоводител

202

 

4

4

4

4

404

404

407

407

Стоян Василев

Радка Мишева                                     

Петя Петрова

Християн Велков

Ст.счетоводител

Мл.специалист

Гл. специалист

Гл .специалист

201

201

218

218

 

4

407

Катя Георгиева                                   Гл.специалист

218

 

4

407

Донка Колева                                     Гл.специалист

218

 

1

ЦАУ

Тонка Георгиева                                 Гл. специалист

227

 

3

304

Нина Димитрова                                  Касиер

320

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ”

 

 

 

4

4

4

4

4

409

409

409

408

408

Стефан Стефанов

Стоянка Бончева

Силвия Стойкова

Недка Андреева

Жеко Бъчваров

Началник отдел

Гл. експерт„Бюджет”

 

 

Гл. специалист „ВФК”

203

203

203

231

231

 

 

 

2

3

3

2

3

 

 

209

316

316

210

302

ОТДЕЛ „УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ”

 

Пламен Андреев                                 Началник отдел

Владимир Стоев                                  Ст. експерт

Ивайло Петков                                    Мл. експерт

Регистратура-класифицирана информация

Общински съвет за сигурност-дежурни

 

 

322

316

316

321

219

 

 

66-15-69

 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

1

 

104

ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО”

Пламен Тодоров                                Началник отдел

Пламен Панчев                                  Гл. специалист                                                        

Марчо Костов                                    Гл. специалист

 

315

 

 

1

 

104

 

ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИИ”

Ангелина Танева                                Началник отдел

Таня Тенева                                       Гл. специалист

Елиана Янкова                                    Мл. специалист

 

315

 

 

1

 

105

 

ОТДЕЛ „УПП И ЕКОЛОГИЯ”

Светозар Грозев                                Началник отдел

Николай Михайлов                             Ст. експерт

Павел Георгиев                                 Мл. специалист

 

326

 

 

1

 

103

 

ОТДЕЛ „АТО”

Иванка Джамбазова                          Гл. специалист

Атанас Трънков                                 Гл. специалист

Станка Димитрова                             Гл. специалист

Йордан Панчев                                  Гл. специалист

 

210

 

 

 

4

3

4

4

 

412

307

415

415

ОТДЕЛ “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА”

Пламен Панев                                   Началник отдел

Николай Делев                                 Гл. експерт „ Гори”

Лора Каламерова                             Ст. експерт

Стоянка Георгиева                           Мл.експерт

 

356

303

353

353

 

 

 

3

3

3

 

307

306

306

ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

Юлия Господинова                            Началник отдел

Йорданка Кръстева                            Гл. специалист

Ивана Видева                                    Гл. специалист

 

303

302

302

 

 

 

ОТДЕЛ „МДТ”

 

 

3

301

Стоянка Христакиева                        Началник отдел

317

 

3

311

Инспектори „МДТ”

Анжелика Ляхович                            Гл. инспектор

Атанаска Иванова                             Гл. инспектор

Руси Русев                                        Мл. инспектор

Женя Василева                                 Мл. Инспектор

307

 

3

 

309

Счетоводство „МДТ”

Минка Челебиева                              Ст. счетоводител

Руска Колева                                      Ст. спец.

Митко Пеев                                        Ст. спец.

Драган Драганов                                Касиер

305

 

 

 

4

4

4

 

 

411

411

411

ДЕЙНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

ОТДЕЛ „ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА”

Антон Панев                                      Началник отдел

Николай Иванов                                Ст. счет.

Иванка Господинова                         Счет.- опер.

Монтьор и шофьори

 

 

213

213

213

 

 

 

 

 

 

66-15-58

 

4

4

4

4

 

410

410

414

414

ОТДЕЛ “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО”

Димитър Димитров                           Началник отдел

Люба Митева                                   Гл.експерт „Култура”

Добринка Ангелова                          Гл. експерт

Янко Янков                                      Ст. експерт

 

225

225

345

345

 

 

4

4

4

4

4

4

 

401

401

402

402

403

403

ОБРАЗОВАНИЕ - СЧЕТОВОДСТВО

Диана Кънчева                                Ст. счет. 

Еленка  Македонска                         Касиер-счет.

Стоянка Димитрова                         Касиер-счет.

Руска Василева                                Касиер-счет.

Митка Николова                               Касиер-счет.

Марина Христова                             Фин. контр.

 

204

204

205

205

244

244

 

 

3

 

320

ОБЩИНСКИ ПРОГРАМИ

Николина Борисова                          Техн. сътр.

 

320

 

4

416

Надя Христова

Техн. сътр.

226

 

4

416

Валя Демирева

Техн. сътр.

226

 

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ТУНДЖА”

4

417

Антоанета Канева

Счетоводител АНПТ

216

 

 

 

 

ВОЕНЕН ОТДЕЛ

Валентин Велев                                 Началник отдел

 

 

 

66-15-77

 

 

СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ „ТУНДЖА”

 

 

3

313

Силва Иванова                                    Нач. сектор

319

 

4

412

Йордан Колев                                      Мл. спец.

356

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО  ЗЕМЕДЕЛИЕ “ТУНДЖА – ЯМБОЛ”

 

 

 

 

4

61

...................

Началник

329

66-15-60

4

62

Радка Димитрова

Гл. специалист

324

 

4

63

Мария Златева

Ст. експерт

224

 

4

63

Мария Бонева

Мл. експерт

224

 

4

4

64

64

Елка Бужева

Гл. специалист

220

 

Станимира Петкова

Мл. специалист

220

 

4

65

Тодорка Марчева

Ст. експерт

228

 

4

65

Ваня Митева

Ст. експерт

228

 

4

66

Боянка Левкова

Мл. експерт

228

 

 


Община Тунджа - кметове и кметски наместници

Кметове и кметски наместници на населени места в община Тунджа мандат 2011 - 2015

Населено място

Имена на кметове и кметски наместници

   Телефон 

 

GSM

(служебни)

с.Асеново

Иван Бъчваров

04772 -23-62

0884301358

с.Безмер

Росен Русев

04711 -22-24

0882484088

с.Ботево

Георги Танев

04792 -23-17

0884301341

с. Болярско

Пепа Иванова

04710 -22-30

0885707860

с.Бояджик

Елена Маджарова

04793 -22-19

0882480090

с.Веселиново

Татяна Стоева

04716 -24-15

0886432106

с.Видинци

 Радостина Илиева

04770 -24-36

0887441413

с.Ген.Инзово

Галин Пантелеев

04770 -22-21

0882367080

с.Ген.Тошево

Иван Николов

04796-22-24

0886303803

с.Голям Манастир

Славчо Иванов

04799 -23-13

0884301355

с.Гълъбинци

Радостина Тодорова

04797 -213

0884301348

с.Дражево

Тодорка Фотева

04714 -22-15

0884301309

с.Драма

Иван Трифонов

04774 -515

 0884301353

с.Дряново

Мариана Василев

04771 -21-19

0884301313

с.Завой

Румяна Радева Тодорова

047192 -278

0882386080

с.Златари

Марин Апостолов

04797 -285

0884301314

с.Кабиле

Георги Динев

04712-22-25

0884301319

с.Калчево

Петрана Георгиева

04715 -22-26

0889388989

с.Каравелово

Пенка Господинова

04775 -333

0884301312

с.Козарево

Теодора Тачева

04715 -24-14

0885361366

с.Коневец

Йовка Желева

04771 -21-96

0887383666

с.Крумово

Димитър Гочев

04774 -22-30

0887404523

с.Кукорево

Кольо Дичев

66-92-02

0884301356

с.Маломир

Христина Димова

04771 -22-22

0889368787

с.Меден кладенец

Надежда Тодорова

04798 -318

0887373232

с.Межда

Диана Димитрова

04798 -23-10

0884301347

с.Миладиновци

Димитър Димитров

04774 -24-24

0885990506

с.Могила

Христо Христов

047193 -222

0884301307

с.Овчи кладенец

Динко Динев

04794 -23-18

0884301316

с.Окоп

Георги Георгиев

04773 -23-70

0884301310

с.Победа

Цонка Атанасова

04778 -22-32

0886919198

с.Робово

Димо Димов

04775 -510

0884301343

с.Роза

Марко Стоянов

04718 -22-80

0882560024

с.Савино

Труфка Тодорова

04798 -24-19

0884301304

с.Симеоново

Румяна Илчева

04772 -22-34

0884301306

с.Скалица

Митко Петков

04795 -383

0888301343

с.Сламино

Иван Иванов

04775 -410

0884301449

с.Стара река

Нина Колева

04713 -22-34

0882560023

с.Тенево

Димитър Комитов

04777 -22-22

0887404531

с.Търнава

Андон Матев

04763 -22-19

0884301305

с.Хаджи Димитрово

Тошо Тодоров

04714 -25-13

0886432126

с.Ханово

Павлинка Георгиева

04779 -22-26

0882560021

с.Чарган

Димитър Чобанов

04717 -22-15

0884301318

с.Челник

Димитър Димитров

04778 -23-10

0882560022